Σαλιγκάρια.Επιδοτήσεις έως 50%.


Ξεκινησε τον Απρίλιο μέσα από τον επενδυτικό νόμο και συγκεκριμένα από το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής η χρηματοδότηση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευνοηθούν με επιχορήγηση ή και με επιδότηση leasing, καθώς και με φορολογική απαλλαγή
με συνολικό ποσοστό και για τις τρεις μορφές χρηματοδότησης μέχρι και 50%.


Περισσότερο ευνοημένοι είναι όσοι δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά, δηλαδή εκείνοι που θα κάνουν νέα μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%.

Στην Α΄ Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ΄ Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β΄ Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής προβλέπει για τα επενδυτικά σχέδια, όπως και για εκείνα των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών, επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 70% και για τις νέες 80% στα προαναφερόμενα ποσοστά (15% έως 50%) και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο θα συμπληρωθεί με φορολογική απαλλαγή.

Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης στην Περιφερειακή Συνοχή είναι:
Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 ευρώ
Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ
Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ
Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 ευρώ
Τα επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται για δαπάνες, όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, συστήματα πιστοποίησης ποιότητας.

Οι δαπάνες
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.
2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης.
Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι θέσεων, τα μέσα μεταφορών και τον εξοπλισμό μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου και την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

3. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ' εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν
Τα δικαιολογητικά για τα επενδυτικά σχέδια των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών που θα υποβληθούν για ενισχύσεις στο καθεστώς της περιφερειακής συνοχής μεταξύ άλλων είναι:
Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
Οικονομοτεχνική μελέτη.
Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης.
Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.
Δήλωση για τον χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.
Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής του παραβόλου, που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011.
Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από τον φορέα τουεπενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης.
Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
Εγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
Αδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.


«Κλειδί» η συνένωση επιχειρήσεων
Η συνένωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στον επενδυτικό νόμο είναι η ενδεικνυόμενη λύση.
Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι 200.000 ευρώ και συνεπώς καλό θα είναι να υποβάλουν από κοινού πρόταση περισσότεροι από δύο επενδυτές.
Με τον τρόπο αυτό θα είναι μέσα στα όρια που προβλέπει το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής. Εννοείται ότι θα πρέπει να συστήσουν εταιρεία. Επίσης πέρα από τα παραπάνω, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πετύχουν με τη σύμπραξη και οικονομίες κλίμακος απαραίτητες για τη μείωση των όποιων λειτουργικών δαπανών.


Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των σχεδίων
Υποβολή: Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr , www.ependyseis.gr , www.investingreece.gov.gr ).
Ο υποψήφιος λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εκτυπώνει την αίτηση.
Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.


Προέλεγχος: Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη.
Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.
Αξιολόγηση: Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές.
Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

Αποτελέσματα: Δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους.
Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες.
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες:
Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Αθήνα, 210 3258800-04
Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, 2310 379417 - 2310379103
Περιφέρεια Αττικής, Αθήνα, 213 2065209 - 213 2065212
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 2531352164
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2251023201
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, 2610317723
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 2461052736
Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 2651087236
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα, 2413506325- 6
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα, 2661361536 ή 9
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2313 309142-3
Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο, 2813410145-8
Περιφέρεια Νοτίoυ Αιγαίου, Σύρος, 2281098810 ή 8
Περιφέρεια Νοτίoυ Αιγαίου, Ρόδος, 2241036200, 2241026182
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, 2710237410
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Λαμία, 2231351227
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: www.ependyseis.gr & www.investingreece.gov.gr
Κέρδη έως 2.500 € ανά στρέμμα
Πέραν της -υπό προϋποθέσεις- οικονομικής ενίσχυσης, η εκτροφή σαλιγκαριών αποτελεί μια άκρως αποδοτική επένδυση με εξασφαλισμένο υψηλό εισόδημα που φθάνει έως και 2.500 ευρώ το στρέμμα.
Τα τελευταία χρόνια τα εκτροφεία αυξάνονται διαρκώς, καθώς η προοπτική του κέρδους έλκει πολλούς καλλιεργητές. Πρόκειται άλλωστε για μια αγορά που εμφανίζει διαρκώς έντονους ρυθμούς ανάπτυξης, με τις τιμές να έχουν κάθε χρόνο ανοδικές τάσεις.
Η εκτροφή σαλιγκαριών αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και, ύστερα από πολλά χρόνια μελετών και πειραμάτων, έχει πλέον φτάσει στο σημείο να είναι μια ασφαλής και ελεγχόμενη δραστηριότητα, που διαδίδεται συνεχώς και εξασφαλίζει τη συνεχή διάθεση των σαλιγκαριών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς να περιορίζεται στα σαλιγκάρια που βγαίνουν μετά τη βροχή.
Ανάμεσα σε όλα τα εμπορικά είδη που υπάρχουν στη φύση (περίπου 3.000 είδη και ποικιλίες), το ενδιαφέρον της σαλιγκαροτροφίας επικεντρώνεται μόνο σε ορισμένα είδη και ποικιλίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο εμπόριο και στη γαστρονομία των δυτικών χωρών.
Το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο είδος είναι το Helix Aspersa, το οποίο προσαρμόζεται σε οποιεσδήποτε κλιματολογικές και εκτροφικές συνθήκες.
Η επιλογή της τοποθεσίας όπου θα κατασκευαστεί το εκτροφείο καθώς και η ποιότητα του εδάφους είναι σημαντικοί παράγοντες και χρειάζεται να εκτιμηθούν σοβαρά, διότι πρέπει να εγγυηθούν τις σωστές συνθήκες για την έναρξη της δραστηριότητας.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώνεται σταθερά συνεχή αύξηση στις πωλήσεις φρέσκων, έτοιμων αλλά και συσκευασμένων προϊόντων. Για φέτος η χονδρική τιμή φρέσκου προϊόντος στην Ελλάδα από εκτροφεία ανοιχτού τύπου είναι 3,80 ευρώ το κιλό, φθάνοντας στη λιανική έως και 12 ευρώ το κιλό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2008 η τιμή ήταν 3,50 ευρώ, το 2009 η τιμή ανά κιλό ήταν 3,70, το 2010 αυξήθηκε στα 3,75 ευρώ το κιλό και φέτος κινείται στα επίπεδα των 3,80 ευρώ το κιλό.
Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του εκτροφείου δεν υπάρχουν έσοδα, επειδή τα σαλιγκάρια που γεννιούνται δεν καταφέρνουν να φτάσουν το απαιτούμενο εμπορεύσιμο μέγεθος.
Η μονάδα αρχίζει να αποδίδει ύστερα από 1,5 χρόνο. Η απόδοση εξαρτάται πολύ από τη διαχείριση του καλλιεργητή. Ενας μέσος όρος είναι τα 800 κιλά, με μέγιστο όριο τα 1.500 κιλά το στρέμμα. Υπολογίζοντας τη χαμηλότερη μέση απόδοση των 800 κιλών, τα έσοδα ανά στρέμμα φθάνουν τις 3.000 ευρώ, με τα ετήσια λειτουργικά έξοδα να φθάνουν τα 500 ευρώ.
Τιμές
Η αντίστοιχη χονδρική τιμή στα σαλιγκάρια από εκτροφεία κλειστού τύπου φθάνει τα 2 ευρώ περίπου, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι η ετήσια παραγωγή φθάνει να είναι υπερδιπλάσια, ξεπερνώντας και τους 2 τόνους, η οικονομική απόδοση κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα.
Η πρώτη συγκομιδή των σαλιγκαριών που γεννήθηκαν την προηγούμενη χρονιά ξεκινά εντός του δεύτερου έτους δραστηριότητας. Τον τρίτο χρόνο θα πρέπει πλέον να έχει επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία του εκτροφείου. Τα σαλιγκάρια θα έχουν πια προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και θα έχει σταματήσει η θνησιμότητα που είναι χαρακτηριστικό του πρώτου χρόνου. Με τον όρο «ανοικτού τύπου εκτροφείο σαλιγκαριών» εννοούμε ένα αγροτεμάχιο, περιφραγμένο με λαμαρίνα, μέσα στο οποίο κατασκευάζονται κάποιοι ειδικοί χώροι που ονομάζονται πεζούλια, παρτέρια ή βραγιές. Οι χώροι αυτοί έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις, κατασκευάζονται σε συγκεκριμένο αριθμό (ανάλογα με την εδαφική έκταση του εκτροφείου) και σπέρνονται με ποώδη φυτά που αποτελούν τη βασική τροφή των σαλιγκαριών.
Με τον όρο «κλειστού τύπου εκτροφείο σαλιγκαριών» εννοούμε έναν καλυμμένο χώρο (συνήθως θερμοκήπιο ή toll) που διαθέτει ελεγχόμενη θερμοκρασία και μια σχετικά υψηλή υγρασία. Στον χώρο αυτό, ο οποίος χωρίζεται σε θαλάμους όπου και πραγματοποιείται η αναπαραγωγή και σε χώρους όπου μεταφέρονται τα νεογέννητα σαλιγκάρια για πάχυνση. Τέλος, τρέφονται με ζωοτροφές έτσι ώστε να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το κατάλληλο μέγεθος και βάρος που θα τα καταστήσει εμπορεύσιμα.
Το κόστος για εκτροφεία ανοιχτού και κλειστού τύπου
Το κόστος κατασκευής για κάθε στρέμμα εκτροφείου ανοιχτού τύπου ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για το εκτροφείο κλειστού τύπου κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 25.000 ευρώ.
Στο κλειστού τύπου εκτροφείο το κόστος είναι μεν πολλαπλάσιο, αλλά δεδομένης της μεγαλύτερης παραγωγής σαλιγκαριών έναντι του εκτροφείου ανοιχτού τύπου αποτελεί μια επιλογή για τους καλλιεργητές που δεν διαθέτουν μεγάλης έκτασης ιδιόκτητη γη.
Τα έξοδα εγκατάστασης για 10 στρέμματα εκτροφείου ανοιχτού τύπου (πρώτος χρόνος δραστηριότητας):
Το κόστος χωρίζεται σε 2 τομείς. Την αρχική διαμόρφωση του χωραφιού (συρματόπλεγμα, λαμαρίνα, πασσάλους, μπεκάκια, λιπάνσεις, απολυμάνσεις εδάφους), γύρω στα 1.000-1.500 ευρώ το στρέμμα. Βέβαια, εξαρτάται πολύ από την επιλογή των υλικών και από το τι υπάρχει ήδη στο χωράφι. Στα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται φυσικά η γεώτρηση (αν δεν υπάρχει) και πιθανά μηχανήματα βελτίωσης του νερού.
Για 5 στρέμματα το κόστος είναι 14.500 ευρώ και περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες που αγοράζονται μία φορά (δίχτυ, σαλιγκάρια, τεχνογνωσία) και τους σπόρους, την τροφή των σαλιγκαριών, οι οποίοι είναι το ετήσιο έξοδο των εκτροφέων.
Τα έξοδα εγκατάστασης για ένα στρέμμα εκτροφείου κλειστού τύπου: Το κόστος περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό: λαμαρίνες ή μπετόν με 30-50 εκατοστά μέσα στο έδαφος στα πλάγια, μεταλλικό σκελετό όπως στα θερμοκήπια, δίχτυ όπως στα θερμοκήπια για να προσφέρει προστασία από τον ήλιο και από πουλιά, σκέπαστρα ή «φωλιές» από ξύλο, ψεκαστήρες (μπεκ υδρονέφωσης, που ψεκάζουν με σταγονίδια νερού την εγκατάσταση), διαμόρφωση εσωτερικών «πάρκων» με μεταλλικά δίχτυα.

Ετήσια έξοδα
Τα ετήσια έξοδα του καλλιεργητή είναι οι σπόροι. Από κει και πέρα, τα βασικότερα έξοδα είναι το νερό, εργατικά, ρεύμα, συντήρηση μηχανημάτων, μεταφορικά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το υψηλότερο κόστος είναι τα εργατικά. Εάν ο σαλιγκαροτρόφος διαχειρίζεται ο ίδιος το εκτροφείο του, τότε το εισόδημα είναι μεγαλύτερο.

Ρωτήστε στις κατα τόπους Περιφέρειες για το υφιστάμενο ή τα νέα προγράμματα επιδότησης

ΠΗΓΗ http://www.kozan.gr/news.php?extend.19951